mainwave

آزمایشگاه اندازه گیری حجم هوادهی فن

آزمایشگاه آزمون حجم هواددهی فن شامل:

تونل (CHAMBER) اندازه گیری و ثبت داده های عملکردی فن براساس استاندارد های ملی به شماره ISIRI 8464 و استاندارد بین المللیAMCA 210-2016 , ASHRAE 51-2016 مستقر و در حال بهره برداری می باشد.
این آزمایشگاه بصورت هوشمند و برنامه ریزی شده (اتوماسیون) اقدام به ایجاد، تثبیت، و اندازه گیری داده های عملکردی فن می نماید.

 

مشخصات فنی این آزمایشگاه بر اساس جدول زیر می باشد.ظرفیت آزمون اندازه گیری میزان هوادهی

ظرفیت ایجاد و اندازه گیری فشار استاتیک ظرفیت اندازه گیری برق مصرفی ظرفیت اندازه گیری توان شفت فن
6000 – 40000 m3/h 0-2500 Pa 220-240 V
380-400 V
24 KW
24 KW