mainwave

آزمایشگاه تست کیفیت رنگ

آزمایشگاه آزمون کیفیت رنگ جهت بررسی وضعیت رنگهای مورد استفاده در دستگاهها در شرکت تهویه ایجاد و اقدام به انجام آزمون بشرح زیر می نماید.

 

آزمون میزان چسبندگی آزمون ویسکوزیته آزمون ضربه آزمون خمش آزمون خوردگی مه نمکی آزمون ضخامت سنجی برروی فیلم تر آزمون ضخامت سنجی برروی فیلم خشک
ASTM D 3359
ASTM D4541
ASTM D 1200
ASTM D2196
ASTM D562
ASTM D 2794 ASTM D 522 ASTM B 117 ASTM D 4414 ASTM D 1186