mainwave

آزمایشگاه ظرفیت سنجی فن کویل و اسپلیت

آزمایشگاه آزمون فن کویل و اسپلیت مجموعه ایی است جهت اندازه گیری داده های عملکردی محصول به روش آنتالپی هوا و براساس استاندارد های ملی به شماره ISIRI 10638 , ISIRI 6016 و استاندارد بین المللی ISO 5151-207 , ISO 13253-2017 , ANSI/AHRI 440-2019 , ASHRAE 79-2015 مستقر و در حال بهره برداری می باشد.

این آزمایشگاه از دو قسمت مجزا از یکدیگر بنام های اتاق آزمون واحد داخلی و اتاق آزمون واحد خارجی تشکیل و بصورت هوشمند و برنامه ریزی شده (اتوماسیون) اقدام به ایجاد، تثبیت، و اندازه گیری داده های عملکردی دستگاه می نماید.

مشخصات فنی این آزمایشگاه بر اساس جدول زیر می باشد.ظرفیت آزمون
سرمایشی و گرمایشی
ظرفیت آزمون اندازه گیری میزان هوادهی ظرفیت ایجاد و اندازه گیری فشار استاتیک ظرفیت ایجاد و اندازه گیری حجم آب ورودی به یوینت تست ظرفیت ایجاد ، تثبیت و اندازه گیری دمای هوا ورودی به یوینت تست در هر دو اتاق ظرفیت ایجاد ، تثبیت و اندازه گیری دمای آب ورودی به یوینت تست ظرفیت ایجاد ، تثبیت و اندازه گیری برق مصرفی به بوینت تست
1 Phase 3 Phase
60000 BTU/H 150 – 6000 m3/h 0-2000 Pa 1 – 95 L/min T1 – T2- T3 -2 – +60 °C 200-240 v
50 Hz
20 A
340 – 420 v
50 Hz
35A