اساس تبرید

Melting ice thermometer

گرما همیشه از یک ماده با دمای بالاتر به یک ماده با دمای پایین تر انتقال پیدا میکند