mainwave

کندانسور

در مبدل های کندانسور، فرایند تقطیر سیال گاز به سیال مایع صورت میپذیرد .رایج است در مبدل های کندانسور گاز داغ در پوسته و سیال خنک کننده درون لوله ها جریان داشته باشد اما این یک الزام و یا استاندارد نیست بلکه طراح با در نظر گرفتن آیتم های متعددی از قبیل دمای سیالات تبادل کننده، نوع مدیا و سیال تبادل کننده و ضریب رسوب و میزان خورندگی سیال، افت فشار قابل تامین و …. این موضوع را انتخاب میکند .
معمولا در صنایع نفت و گاز وپتروشیمی و همچنین صنایع تهویه مطبوع و تاسیساتی، گاز داغ درون پوسته و و سیال خنک کننده درون لوله جریان دارد.

به همین دلیل محاسبات سیالاتی وعلوم انتقال حرارتی مربوط به مبدل های کندانسور به مراتب بسیار ساده تر از محاسبات اواپراتور هاست. جریان گاز داغ در حالت فوق داغ وارد کندانسور میشود و پس از اندکی سرد شدن وارد مرحله اشباع می شود و پس از عبور از سطح لوله های مسی تغییر فاز میدهد به سیال مایع تبدیل میشود و در بهترین حالت با اختلافی بسیار اندک با دمای سیال خنک کننده هم دما میشود .اگر محاسبات ابعادی مبدل ها صحیح باشد بعد از این مرحله مایع مادون سرد به وجود خواهد آمد .
مقدار و دمای مایع مادون سرد، افت فشار سیال خنک کننده، اختلاف دمای ورودی و خروجی سیال خنک کننده عواملی هستند که باید به درستی طراحی و کنترل شوند .چرا که سیال خنک کننده از طرف دیگر با برج خنک کننده یا cooling tower در ارتباط و تبادل حرارتی است و گاز داغ نیز داخل پروسه دیگری در حال تبادل پیوسته دمایی است که تغییر در هر یک از اجزای دما و فشار متعاقبا تغییراتی در چگالی و خواص ترمودینامکی سیال به وجود می آورد که باعث به هم خوردن تعادل سیکل خواهد شد.
از این رو طراحی صحیح و اصولی مبدل کندانسور بسیار حایز اهمیت است.