اعلام شکایت

شرکت تهویه شنیدن صدای مشتری و دریافت شکایت وی از کیفیت محصولات یا دریافت خدمات را به منظور شناسایی سرچشمه های بروز و ظهور نارضایتی و اشکالات را استراتژی خود تعریف کرده است.

فرم ثبت و رسیدگی به شکایات