mainwave

فعالیت و سوابق اجرایی شرکت تهویه در حوزه های:

عمرانی

ریلی و خودرو

پتروشیمی و پالایش

نفت و گاز

آب و نیرو

معادن و فرآوری

هتل، بیمارستان، مراکز آموزشی

هلدینگ های ساختمانی، ایستگاه های مترو

صنایع عمومی

صنایع دارویی و غذایی

نصب و راه اندازی

خدمات پس از فروش

صادرات