mainwave

نصب و راه اندازی دستگاه ها

نصب و راه اندازی درست و اصولی هر دستگاه، ضامن کارکرد بی عیب و نقص و دوام عمر آن می باشد و بعکس، زمینه بروز اغلب عیوب و خرابی ها، ناشی از نصب و راه اندازی غیر اصولی می باشد. به همین دلیل، شرکت تهویه برای جلوگیری از بروز زمینه خرابی های غیر منطقی، محصولات خود را فقط در صورتی که دستگاه توسط خود شرکت تهویه و یا با نظارت کارشناسان شرکت نصب و راه اندازی شوند گارانتی می نماید.
نصب و راه اندازی توسط شرکت تهویه، برای مشتریان عمده در قبال دریافت هزینه های مربوطه، اختیاری بوده و در صورتی که مشتری بخواهد خودش دستگاه را نصب نماید، لزوما فرایند کار نصب می بایست مطابق با استانداردهای شرکت تهویه صورت گرفته و راه اندازی دستگاه در حضور کارشناسان آن صورت گیرد. در غیر اینصورت شرکت تهویه تعهدی برای گارانتی دستگاه ندارد.
نصب و راه اندازی فنکویل های زمینی و اسپلیت های دیواری برای مشتریان جزء، توسط شرکت به صورت رایگان انجام می شود. در صورت نصب این دستگاه ها توسط افرادی غیر از عوامل مجاز شرکت، دستگاه یا دستگاه ها شامل گارانتی نخواهند بود.

فرم درخواست نصب و راه اندازی دستگاه