mainwave

عضویت در وندور لیست ها

برخی از وندور لیستهایی که شرکت تهویه در آنها قرار دارد:

  • شرکت ملی صنایع خلیج فارس PGPIC
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC
  • شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران NIOEC
  • شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب NISOC
  • فهرست بلند مرکزی وزارت نفت
  • شرکت نفت و گاز پارس POGC
  • شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC
  • شرکت ملی صنایع مس ایران nicico
  • هلدینگ خلیج فارس
  • گروه مپنا