mainwave

مزایده عمومی شرکت تهویه

شرکت تهویه در نظر دارد  تعدادی از لوله های مسی موجود درانبار مازاد بر نیاز خود  شامل لیست زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اعلام قیمت پیشنهادی خود می توانند از طریق تلفن 02832224750  ( داخلی 153)  با آقای مهندس نورالهی تماس حاصل فرمایند. 

لوله های مسی موجود درانبار

ردیف کد کالا نام کالا  واحد موجودی
۱ 1012063103 لوله مسی 5/8 داخل شیار دار به ضخامت 0.55 میلیمتر با عمق شیار 0.25 میلیمتر با طول 6 متر کیلوگرم

1,138

۲ 1012063104 لوله مسی 5/8 داخل شیار دار به ضخامت 0.55 میلیمتر با عمق شیار 0.25 میلیمتر با طول 3.5 متر کیلوگرم 2,390
۳ 1012063107 لوله مسی 5/8 داخل شیار دار به ضخامت 0.63 میلیمتر با عمق شیار 0.25 میلیمتر با طول 2.5 متر کیلوگرم 701.3
۴ 1012063110 لوله مسی 5/8 داخل شیار دار به ضخامت 0.55 میلیمتر با عمق شیار 0.25 میلیمتر با طول 2.8 متر کیلوگرم 539
۵ 1012063143 لوله مسی 5/8 داخل شیار دار به ضخامت 0.63 میلیمتر با عمق شیار 0.25 میلیمتر با طول 3.1 متر کیلوگرم 936
۶ 1012063145 لوله مسی 5/8 داخل شیار دار نیمه سخت به ضخامت 0.63 میلیمتر با عمق شیار 0.25 میلیمتر با طول 3.3 متر کیلوگرم 4,108.5
۷ 1012063155 لوله مسی 5/8 داخل شیار دار به ضخامت 0.63 میلیمتر با عمق شیار 0.25 میلیمتر با طول 6 متر کیلوگرم 5,967