mainwave

فعالیت و سوابق اجرایی شرکت تهویه در استان تهران:

ارتباط با مدیر فروش منطقه شمال شرق تهران و حومه: آقای پوراکبر

 • همراه: ۰۹۳۶۰۷۴۰۹۰۶
  تلفن:  داخلی(106)-۴۱۸۲۷-۰۲۱
 • ***جهت ارتباط با مدیر فروش می توانید مشخصات و پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با مدیر فروش منطقه شمال غرب تهران و حومه: خانم منصوری

 • تلفن:  داخلی(109)-۴۱۸۲۷-۰۲۱
 • ***جهت ارتباط با مدیر فروش می توانید مشخصات و پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با مدیر فروش منطقه جنوب شرق تهران و حومه: آقای شریفی

 • همراه: ۰۹۳۰۷۰۷۰۹۴۸
  تلفن:  داخلی(130)-۴۱۸۲۷-۰۲۱
 • ***جهت ارتباط با مدیر فروش می توانید مشخصات و پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط با مدیر فروش منطقه جنوب غرب تهران و حومه: آقای رضا محمدی

 • همراه: ۰۹۱۲۸۰۳۶۴۰۹
  تلفن:  داخلی(105)-۴۱۸۲۷-۰۲۱
 • ***جهت ارتباط با مدیر فروش می توانید مشخصات و پیام خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .