mainwave

رطوبت زن ایزوترمال

دستگاه های رطوبت زن جهت تامین رطوبت دفاتر کار، اتاقهای تمیز، دیتا سنترها، محیط های صنعتی، موزه ها و تجهیزات تهویه مطبوع و تهویه مطبوع دقیق بکار می روند.
این نوع از رطوبت زن ها توسط ذرات غوطه ور در آب شهری که جریان الکتریکی بین آنها برقرار می شود عمل کرده وتولید گرما و در نهایت تولید بخار می نمایند.

مقدار املاح موجود در آب در مرحله ورود آب به مخزن بررسی و اندازه گیری می شود.
میزان بخار تولید شده ارتباط مستقیم به میزان جریان الکتریکی و حجم آب مخزن دارد. میزان جریان عبوری از الکترودها بصورت متناوب اندازه گیری شده و مقدار بخار تولید شده کنترل میگردد.

با توجه به تبخیر آب داخل منبع تراکم املاح بیشتر می شود و باعث افزایش هدایت جریان الکتریکی می گردد که جهت جلوگیری از این مسئله آب منبع توسط شیر برقی تخلیه و آب جدید جایگزین می گردد.

 

کاتالوگ رطوبت زن