mainwave

پلاگ فن ضدانفجار

  • محدوده هوادهی:  500-13500CFM
  • پروانه بکوارد از فولاد 37-ST ساخته شده است.
  • جنس نازل هوزینگ ورق مسی
  • دارای الکتروموتور ضدانفجار بابرند مورد درخواست مشتری
  • ساخته شده براساس استانداردهای:
    EN80079–37:2016 و EN80079–36:2016 و EN1127-1 و EN14986:2017 
  • پس ازبالانس فن، میزان ارتعاش مطابق با استاندارد ISO14695 صحه گذاری می شود.
  • II 2G Ex IIB+H2 T4 Gb